Fakta

Det är viktigt att välja klokt när man ska göra stora investeringar i anläggningar som ska hålla länge och fungera så underhållsfritt som möjligt. Blir det fel är det kostsamt för både miljö, trivsel och plånbok.

Statens Tekniska Intitiut (SP) slogs 2017 ihop med andra innovations- och forskningsorganisationer till RISE. De skriver om enskilda avlopp så här:

För att säkerställa bästa möjliga funktion har noggranna mätningar av våra patenterade och mönsterskyddade lösningar genomförts i Linnéuniversitetets regi.

Mätresultat

Sommaren 2011 startades två fullskaleförsök, med mätningar i en pilotanläggning för två hushåll och en för fyra. Längden på dessa slamavskiljare var 4,5 m. Bredden var 1,6 respektive 2,0 m. Till det mindre kopplades två hushåll och till det större fyra.

Under första halvåret genomfördes analyser på avloppsvattnet varje månad, därefter en gång i halvåret. Kväve, fosfor och BOD analyserades för prover uttagna i första kammaren, fjärde kammaren och vid utgående vatten efter markbädd, till recipient.

Graf

Diagrammet visar aktiviteten i reningsverket från start och hur väl reningen fungerar under en period på mer än två år, såväl före som efter slamtömning. Inför tömning/avvattning är reningen som högst, med näringsreduktion på väl över 90 %. Efter rätt genomförd slamtömning dippar den, för att jobba sig uppåt igen ganska snabbt. Mätserien visar alltså en ny enhets två första tömningar, med uppstartsfas och effekt när den används kontinuerligt.

Efter fyrkammarbrunnen ska alltid finnas en infiltration eller markbädd. Med sådan uppfyller den alla krav som myndigheter ställer vad gäller miljöskydd för små avloppsanläggningar för hushållen.
Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd o (HVMFS 2016:17) anger kraven för miljöskydd på normal nivå som minst 90 % reduktion av organiska ämnen (BOD7 eller BOD5) och minst 70 % reduktion av fosfor. Redan innan infiltrationen presterar vår anläggning 95 % reduktion av BOD7 och 73 % av fosfor.
Kraven för miljöskydd på hög nivå (t ex inom vattenskyddsområde) ligger på 50 % reduktion av kväve, där Avloppsanläggning BL 4K presterar 52 % redan innan infiltrationen. Kravet på fosforreduktion höjs här också, till 90 %, vilket innebär att anläggningen då behöver en extra tilltagen infiltration eller kompletteras med en fosforfälla. Vi rekommenderar att alltid ha med kalkkross i en infiltration eller markbädd för att binda fosfor.

Rätt skött visar Avloppsanläggning BL 4K lika bra reningseffekt som många minireningsverk, trots den mycket enklare konstruktionen. Med vetenskapliga metoder mäter vi funktionen så att vi säkerställer att anläggningarna får rätt skötselanvisningar, med slamtömningsintervall och metoder, tid för utbyte av kalk i fosforfångare och annat sådant som gör att ditt avloppsvatten renas bekymmersfritt under överskådlig framtid.


Installationsanvisning

Instruktion för tömning av BL 4K