Avloppsanläggning BL 4K

Våra produkter är egna innovationer, utifrån naturens egna förutsättningar, beprövad teknik och sunt förnuft. Med erfarenhet och uppfinningsrikedom skapar vi effektiva lösningar som är så enkla och robusta som möjligt. Vi kan också anlitas för föreläsningar eller rådgivning.En brunnAvloppsanläggning BL 4K är en fyrkammarbrunn som tillverkas lokalt i Småland, en effektiv slamavskiljare i glasfiberarmerad polyester. Vi tillverkar den hos Myresjö Plastteknik, som har erfarenhet från tusentals tankar i plast, både slutna och trekammarbrunnar. Dessa är CE-märkta och funktionprovats av Statens Provningsanstalt så att de uppfyller kraven i SS 82 56 25 och SS 82 56 26.

En slamavskiljares effektivitet är i grunden beroende av brunnens volym, fria vattenyta och syretillgång. Inget är viktigare som förutsättning för de goda mikroorganismer som bryter ner organiskt material och renar avloppsvattnet. Ett bra enskilt avlopp och klok slamtömningsteknik ger mikroorganismerna rätt miljö för att göra sitt jobb. Fyrkammarbrunnen skapades för att minska övergödningen av våra hav och göra det enkelt och bekvämt att ha ett enskilt avlopp, utan krav på rörliga delar, tillförsel av sårbar el eller kemikalier. Vår patenterade och mönsterskyddade lösning har genomgått noggranna mätningar av akademisk expertis för att säkerställa bästa möjliga funktion.

1Avloppsvattnet kommer in i första kammaren (överst i bilden). Det mesta av fekalierna stannar där, före den första tandade mellanväggen. Dubbla ventilationsvägar och vattnets stora yta i brunnen medför mycket god syretillgång för de verksamma mikroorganismerna. Vattnet rinner över kanten ner i kammare 2. Höjden mellan kamrarna är 10 cm. På samma sätt som i naturens rörliga vattendrag syresätts här vattnet när det rinner ner till vattenytan i andra kammaren. Ytterligare finkornigt slam avskiljs på väg till tredje och fjärde kammaren, samtidigt som vattnet faller ytterligare 10 + 10 cm och därmed syresätts. I fjärde kammarens utlopp ur brunnen finns ett T-rör, varifrån vattnet leds till infiltration i t ex en markbädd och om så behövs genom ett särskilt kalkstenslager för att minimera fosforutsläppen.

För den som har högre miljöambitioner eller skyddskrav på sin anläggning är det möjligt att låta fyrkammarbrunnen föregås av en urinseparering, ha särskilda lösningar för gråvatten och låta den följas av separat fosforfälla eller av en efterpolering med växtodling.

Avloppsanläggning BL 4K kan göras i storlekar och system som kopplar ihop flera hushåll, vilket gör anläggningen både billigare och effektivare.

Specifikationer
Bredd: 1,2 m och 1,6 m
Volym: 4,6 m3 och uppåt
Längd: Från 4 m
Antal kammare: 4
Inga rörliga delar, inga tillsatser, inget behov av elektricitet.

Antal hushåll per enhet:
1, 2, 3-4, 5-6 eller större efter beställning.

Patent nummer SE 532 717 C2 samt mönsterskydd inom EU.
CE-märkt och typprovad för kapacitet, täthet, hållfasthet och beständighet av Statens Tekniska Forskningsinstitut. Metoden för slamavskiljing har vi med gott resultat låtit testa av Linnéuniversitetet i Kalmar.
Prestandadeklaration Avloppsanläggning BL 4K med rapport SP

Eftersom vår konstruktion minimerar känsliga delar kommer den att fungera bekymmersfritt mycket länge. Vår garanti innebär att om något fel skulle dyka upp, som kan härledas till konstruktionen eller tillverkningen, ersätts brunnen givetvis genast.


Fosforfångare

Vi kan vara behjälpliga med hur fyrkammarbrunnen kan kompletteras med fosforfångande infiltration, men även åstadkomma särskilda lösningar för större anläggningar, på förfrågan. En fosforfångare krävs när din avloppsanläggning behöver en extra reducering av näringsämnen på väg till sitt utlopp t ex om det ligger intill ett vattendrag eller måste ledas genom en markbädd. Med den betraktas anläggningen som helt kretsloppsanpassad.

Kalk binder fosfor, men blir efter en tid mättad så att den behöver bytas ut. I princip kan sedan kalk och näringsämnen återföras till kretsloppet som växtgödning. Fosfor är en begränsad resurs som inte ska rinna ut i våra hav, men gärna återvända som gödning i viss odling. För att undvika bränd kalk med ett ph-värde som gör det olämpligt för vidare spridning efter användning rekommenderar vi och kan erbjuda obehandlad lokal kalkkross, i anpassad storlek.